Obec Staré Bříště
Drobečková navigace

Úvod > O obci > Zajímavosti

Zajímavosti

Místopis

Obec Staré Bříště má v současné době 50 trvale žijících obyvatel. Celková výměra správního území je 531 ha. Leží zde hlavní sídlo Staré Bříště, lokalita Vlčí Hory a další samoty, chaty, nebo malé soubory staveb ve volné krajině po celém území obce. Nejvýše položené místo je 614m n.m., pod vrcholem kopce Soví hať, nejnižším bodem je potom údolí Jankovského potoka, který při západním okraji dosahuje 493m n.m. Samotná obec potom leží v nadmořské výšce 515 a 542m.

Výraznými prvky krajiny jsou vodoteče a rozsáhlé lesní masivy. Nejdelší vodotečí na území Starých Bříšť je Hejnický potok, který protéká napříč celým územím a vlévá se do Jankovského potoka a ten potom odvádí vody do vodní nádrže Sedlice na řece Želivce. Hejnický potok je napájen velkým množstvím rybníků a rybníčků, největšími jsou rybníky Sýkora a Vilímek. Sýkora je více rybníkem v rekreační části obce, obestavěný rekreačními objekty, Vilímek naproti tomu klidným místem bez výrazné rekreační zástavby, kde lze sledovat vodní ptactvo a živočichy.

Jankovský potok na území Starých Bříšť byl v r.1992 vyhlášen za národní přírodní památku. Chráněné území zahrnuje tok a údolní nivu Jankovského potoka v délce cca 13km. Hlavním předmětem ochrany je unikátní populace kriticky ohrožené perlorodky říční a vyskytuje se zde i vydra říční.

Zvelebování obce

V minulých letech i v současné době proběhla a probíhá celá řada aktivit ke zkulturnění celkového prostředí v obci. Byla provedena obnova vodovodní řádu, a to jak páteřní sítě, tak jednotlivých přípojek. Další investicí bylo vyasfaltování místních komunikací, což se velmi kladně podepsalo na pohodlí obyvatel, zejména  na začátku jara a v podzimních měsících. Byla provedena rekonstrukce obecního úřadu, jehož společenská místnost je nyní hojně využívána různými sdruženími, fyzickými osobami i obcí samotnou. Do budoucna se počítá s výstavbou sedlové střechy na úřad místo současné rovné. Dále byl postaven obecní sklad. Jedním z významných investičních počinů byla rekonstrukce místní kapličky svatého Jana Nepomuckého. Velmi kladně se na vzhledu obce podepsala úprava prostranství u obecního úřadu, které může být využíváno k různým aktivitám. Bylo opraveno zábradlí místního mostku přes potok. Když probíhá vegetační sezóna, je prováděno sekání trávy a výřez náletových porostů. A další a další akce jsou v plánu.

Je však nutno dodat, že nic z toho by nebylo možné bez práce a podpory místních obyvatel, kterým na obci skutečně záleží.

Společenské a kulturní aktivity

Po roce 2000 se v obci postupně rozběhla a ujala celá řada aktivit.

Vše začalo před Vánoci 2004, kdy se přišlo s nápadem uspořádat na Štedrý den v noci v místní kapličce sváteční setkání se zpěvem koled a slavnostním slovem. Nápad se velmi úspěšně ujal a vznikla z něho velmi hezká tradice, které se ve velkém počtu zúčastňují i lidé z okolních obcí.

Další tradicí jsou čtyři adventní setkání, která se konají v kapličce během adventní doby vždy v předvečer jednotlivých nedělí. Při nich se čtou příslušné biblické texty a postupně se zapalují jednotlivé svíce na adventním věnci.

Velmi se ujal nepravidelný přednáškový cyklus, který se koná ve společenské místnosti obecního úřadu. O přednášející není nouze a jednotlivá témata jsou určována profesí a zájmy jednotlivých přednášejících ( historie, železnice, hudba, lidové zvyky, péče o zdraví apod. ).

O Velikonocích se obyvatelé scházejí v kapličce k setkání na Boží Hod Velikonoční a přinášejí s sebou pokrmy, nad nimiž jsou pronášeny přímluvné modlitby.

Společenská místnost obecního úřadu také slouží ke společnému silvestrovskému slavení konce občanského roku. Účast bývá většinou velmi hojná.

Vzhledem k tomu, že v obci není od nápadu k jeho realizaci žádná dlouhá cesta, velmi úspěšně se ujal návrh na uspořádání vlastní poutě, ku příležitosti svátku svatého Jana Nepomuckého, kterému je zasvěcena místní kaplička. A tak se tedy v obci začala slavit Starobříšťská pouť, doprovázená slavnostní bohoslužbou, hrátkami pro děti i dospělé, konzumací pochutin, které pro tuto příležitost připravují místní paní a dívky, grilováním masa i hudební produkcí.

Díky tomu, že jedna z obyvatelek obce je rehabilitační terapeutka, scházejí se všichni, kteří mají zájem, každou středu k rehabilitačně - kondičnímu cvičení. I tato aktivita je určena nejen místním zájemcům, ale i přespolním.

Jelikož zde v tomto směru existují u některých osob bohaté zkušenosti z minulých let, rozhodla se obec těchto zkušenosti využít a o vánočních svátcích, vždy 26.12. pořádá Živý Betlém. Po úvodních pochybnostech přišla velmi úspěšná realita, která ukázala, že lidé zblízka i zdaleka jsou na tuto akci velmi zvědaví. Účast překonává všechna očekávání a je velmi dobré, že se lidé mohou takto společně setkávat.

Je velmi pravděpodobné, že dojde k dalšímu rozšíření o další akce, protože nápady rozhodně nechybí. Nejdůležitější však je, že vše nezůstalo pouze u slov, ale každý přichází se svou účastí a pomocí.